Zakupy bez VAT – oddział Świecie

03-2020

Zakupy bez VAT – oddział Świecie

Regulamin promocji “Zakupy bez VAT”

 1. Informacje podstawowe
  1. Niniejszy regulamin promocji (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki organizacji promocji „Zakupy bez VAT”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  2. Organizatorem promocji „Zakupy bez VAT”(zwanej dalej „Promocją”) jest firma:
   Femax z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 25, NIP: 957 08 40 115 (dalej zwana „Organizator”).
  3. Wzięcie udziału w promocjijest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  4. Miejscem promocji jest tylko placówka Femax Świecie ul. Wodna 1.
  5. Promocja obowiązuje 3 czerwca 2020 roku.
 2. Zasady promocji
  1. Promocją objęte są wszystkie produkty wyposażenia łazienek oferowane w sklepie Femax, które w czasie obowiązywania promocji nie są objęte inną promocją (rabatem, prezentem dodawanym do zakupu, darmową dostawą itp.).
  2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 1 § 1 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany dla danego produktu włączonego do Promocji. Rabat naliczany jest od cen katalogowych produktów i nie zależy od liczby nabywanych produktów.
  3. Produkty biorące udział w promocji objęte są 8% lub 23% stawką podatku VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8 % i 23% podatek naliczany jest do kwoty netto (a więc matematycznie rabat powinien wynosić odpowiednio 7,407407407% i 18,699186991%). Ze względów technicznych rabat zaokrąglony jest odpowiednio do wartości 18,7%(dla produktów ze stawką VAT 23%) oraz 7,4% (dla produktów ze stawką VAT 8%) oraz jest odliczany od kwoty brutto.
  4. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu, w punkcie sprzedaży Femax Świecie,
   Wodna 1.
  5. Uczestnik promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnych online na stronach Internetowych Organizatora.
  6. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć poświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię dowodu zakupu produktu.
  7. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.
 3. Dodatkowe warunki udziału w promocji
  1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  2. W Promocji nie mogą brać udziału:
   1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
  3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Uczestnik promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Weekend darmowej dostawy” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
  2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w punkcie detalicznym biorącym udział w promocji oraz na stronie internetowej www.femax.pl.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Powrót