Polityka prywatności

Ostatnio aktualizowana: 1 marca 2024

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie www.femax.pl.

I Postanowienia ogólne

Administrator – Femax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczęśliwej 25, 80-176 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000983494, NIP: 9570840115, REGON: 192787028.

Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II Przetwarzanie danych osobowych i podstawy prawne

W nawiązaniu do art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Femax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczęśliwej 25, 80-176 Gdańsk, KRS 0000983494, NIP: 9570840115, Regon: 192787028.
• Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – rodo@femax.pl
• Inspektorem Danych Osobowych jest Femax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczęśliwej 25, 80-176 Gdańsk.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych nakładanych na Administratora w kontekście:

Realizacji umowy oraz zawarcia transakcji,
Tworzenia analiz i statystyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez administratora,
Dokonywania zakupów materiałów, towarów i usług od kontrahentów,
Zapewnienia obsługi posprzedażowej produktów i usług oferowanych przez administratora,
Wykonywania działań marketingowych, po uzyskaniu odpowiedniej zgody,
Przesyłania treści marketingowych za pomocą środka komunikacji na który Użytkownik wyraził zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/i poprzez wiadomość sms na wskazany nr telefonu
Dochodzenia roszczeń,
Archiwizacji danych,
Odpowiadania na korespondencję oraz wnioski,
Zapewnienia bezpieczeństwa danych,
Wywiązywania się z obowiązków prawnych nałożonych na administratora.

• Pani/Pana dane przechowywane są w firmie jest Femax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczęśliwej 25, 80-176 Gdańsk.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Femax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczęśliwej 25, 80-176 Gdańsk i podmioty z nią związane.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
• Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czas, przez jaki dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, jest ustalany na podstawie następujących kryteriów:
Wymogów prawnych, które mogą nakazywać administratorowi przetwarzanie danych przez określony czas (np. zgodnie z ustawą o rachunkowości),
Czasu świadczenia usług,
Czasu niezbędnego do ochrony interesów administratora,
Okresu, na jaki udzielona została zgoda.

III Przysługujące prawa

1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania (jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie udzielonej wcześniej),
2. Posiada Pani/Pan prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować niemożnością realizacji wskazanego celu przetwarzania.
4. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

IV Pliki cookies

1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
Administrator poprzez stronę internetową wykorzystuje pliki Cookies.

Dane gromadzone za pomocą plików Cookies są wykorzystywane w celu optymalizacji działania strony internetowej, jak również dla celów statystycznych i reklamowych.

Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej poprzez identyfikację Urządzenia, co umożliwia dostosowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Zastosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników, zapewniając ochronę przed niebezpiecznym lub złośliwym oprogramowaniem.

Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies:
• Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika tylko podczas trwania sesji przeglądarki i są usuwane z pamięci Urządzenia po zakończeniu tej sesji. Nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe ani poufne informacje.

• Cookies trwałe z kolei pozostają na Urządzeniu Użytkownika nawet po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu Urządzenia, aż do ich ręcznego skasowania. Jednakże, również w przypadku tych plików, nie jest możliwe pobieranie danych osobowych ani poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika.

2. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

Użytkownik może zdecydować o ograniczeniu lub wyłączeniu dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli skorzysta z tej opcji, nadal będzie mógł korzystać ze strony internetowej Administratora, choć niektóre funkcje, które naturalnie wymagają plików Cookies, mogą nie być dostępne.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego i w dowolnym momencie zmieniania ustawień dotyczących plików Cookies, definiując warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego Urządzenia. Te zmiany można dokonać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi. Możliwe jest między innymi zablokowanie automatycznego akceptowania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki lub otrzymywanie informacji o ich umieszczaniu na Urządzeniu. Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi plików Cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik ma możliwość usuwania plików Cookies w dowolnym momencie za pomocą dostępnych funkcji w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

V. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Jednocześnie zapewnia, że Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki nie zostaną w żaden sposób ograniczone bez Państwa zgody.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych rodo@femax.pl.